INNOVASJON SOM STRATEGISK VIRKEMIDDEL

 INNOVASJON SOM STRATEGISK VIRKEMIDDEL

I 2012 publiserte Doblin Group en studie som avdekket at 96 % av alle innovasjoner mislykkes i å returnere utviklingskostnadene. Det er forståelig at innovasjon for noen kan virke som en lite betryggende strategi for selskapet. Alternativet er å velge å fortsette som før. Begge alternativer har strategisk betydning for virksomheten.

Det er ikke slik at innovasjon er svaret på alle utfordringer. Det kan godt være din virksomhet og bransje lever godt i flere år uten å endre noe. Men slik er det ikke for alle. Noen vil oppleve at et valg om å ikke investere i innovasjon samtidig kan medføre et valg om å gi fra seg en ledende posisjon. Dette skjer naturligvis ikke over natten, men gradvis over tid vil synkende markedsandeler og svakere kundelojalitet påvirke virksomhetens inntektsstrømmer.

Uavhengig av hvilken bransje en tilhører – er det i dag stort sett én av tre valg en virksomhet kan ta som alle vil ha stor betydning for hvordan fremtiden vil se ut:

  1. Opprettholde dagens tilstand. Dette valget innebærer å ikke gjøre endringer, kun videreføre det eksisterende og fortsette som før.
  2. Følge med på endringer i markedet. Dette valget hviler på en sterk overbevisning om at virksomheten vil ha evne og kraft til å tilpasse virksomheten når endringene kommer.
  3. Proaktivt lede an for å etablere og påvirke fremtidens inntektsmuligheter i bransjen. Bruke innovasjon som strategisk virkemiddel for å vinne en ny posisjon i markedet.

Alle valgene vil skape effekter på kort og lengre sikt. Strategi handler ikke bare om å velge hvilken vei en ønsker å gå. Det handler like mye om å velge det en ikke ønsker.
Vår erfaring tilsier at de tre ovenstående valgene representerer en strategisk beslutning om virksomheten ønsker å leve i nåtiden – eller fremtiden.